Innovationscheckar

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och är i färd med att utveckla och exploatera en innovationsidé? Då kan du via Företagsfabriken ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och Infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att bli aktuell för en innovationscheck, vilka villkor som finns samt vad du kan använda checkarna till.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.
Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar, IP: Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Vem kan ta del av innovationscheckar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:
  a. Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.
  b. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.
 • Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.
 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft.
 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.
 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling:
  a. Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses representation i styrelse och ledning.
  b. Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter, kön och/eller genus, som är relevanta inom det område som checken avses användas. Läs mer här

Så här går du tillväga för att bli aktuell för en innovationscheck?

 1. Du anmäler intresse för en innovationscheck genom att kontakta Elina Landqvist, se längre ner.
 2. Arbetet med beredning och beslut pågår löpande och kommer att fortlöpa under 2022, med reservation för att allokerade medel kan ta slut.
 3. Företagsfabriken kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Innovationsbehovet ska beskrivas i en projektbeskrivning.
 4. Företagsfabriken gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivning fungerar som bas för beslut. Tillsammans tar vi beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande varpå Företagsfabriken upphandlar den externa kompetensen.
 5. Som bolag ska intyg om försumbart stöd, s.k. de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan check kan förmedlas.
 6. Vid projektets slut sker en avrapportering till Företagsfabriken samt ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

Intresserad av att söka Innovationscheckar? Kontakta Elina Landqvist!