Antagningskriterier för inkubatorsföretag

För att kunna antagen som ett inkubatorföretag hos Företagsfabrikens inkubatorföretag måste företaget ha uppnått godkänd mognadsnivå enligt KTH IRL, vilka definieras genom fyra färdighetsnivåer;

Customer Readiness Level (CRL)

Företaget ska ha genomfört kundundersökning (5–10 om idén vänder sig mot B2B och 10–20 om idén vänder sig mot B2C) och ha en tydlig kundfördel/kundnytta i värdeerbjudandet.

Business Readiness Level (BRL)

Företaget ska ha en affärsmodell som tydlig påvisar efterfrågan samt konkurrens på marknaden.

Team Readiness Level (TMRL)

Det finns ett engagerat team med relevant kompetens för att driva verksamheten framåt samt nyckelpersoner.

Sustainability Readiness Level (SRL)

Företaget ska ha identifierat strategiska hållbarhetsfrågor som är/skall inkluderas i affärsplan (dessa kan ha en direkt eller indirekt positiv inverkan, negativ inverkan eller både och).

Utöver det måste företaget Företagsfabrikens antagningskriterier för inkubatorföretag.

Grundarägt

Grundarteamet skall tillsammans äga minst 75% av företaget.

Grundardrivet

Företagets grundare skall kunna arbeta minst 40% dagtid.

Innovation

Affärsidén skall ha ett nyhetsvärde och konkurrensfördel för den tilltänkta marknaden, dvs. en ny Idé/lösning med unika egenskaper som ger företaget väsentliga konkurrensfördelar t.ex. prisdifferentiering eller bättre kundnytta. Innovationshöjd beskriver en idé innan den når marknaden.

Agenda 2030

Affärsidén skall arbeta mot ett eller flera av de globala målen i Agenda 2023.

Skalbarhet

Företaget skall ha en definierad affärsmodell med tydliga skalbarhetsfördelar och bedöms ha potential att växa med framtida resultat.

Unika kunskapstillgångar

Företaget skall ha unika kunskapstillgångar som gör det möjligt att utveckla ett nödvändigt tidsförsprång för att nå marknaden i tid

Internationalisering

Affärsidén skall ha potentialen att lyckas internationellt och på fler marknader än den svenska.

Marknadsredo/potential

Företaget har potential att uppnå en omsättning om 30 miljoner SEK fem år efter marknadsintroduktion, men har ännu inte återkommande försäljning

Driven entreprenör

Entreprenören skall ha en vilja, ambition och kompetens att utveckla affärsidén och företaget och kunna lägga minst 50% dagtid. Under år 2 skall engagemanget motsvara 100% varav minst 50% dagtid.

Övrig information

Att vara ett inkubatorföretag innebär möjlighet till stöd i form av tjänster och resurser för företagsutveckling och/eller validering och verifiering av affären. Företagsfabriken kan således inte ge stöd i form av ”rena pengar” till inkubatorföretagen som vi arbetar med.