Hitta investerare till affärsidé

Hitta investerare till affärsidé

Företagsfabriken i Kronoberg jobbar med företag som har snabba tillväxtresor. För att lyckas växa snabbt krävs ofta att man tar in extra kapital för att finansiera möjligheten att växa. Därför tränar vi entreprenörerna i vårt tillväxtprogram hur man pitchar sin affärsidé och en del av det här är dock att förstå vad som driver en investerare, vad de tittar efter och vad man behöver tänka på när man träffar en investerare. Därför har vi gjort denna sammanställning som är användbar när du ska hitta investerare.

Vad är en investering?

För att driva ett tillväxtföretag är kapital nödvändigt. I viss mån kanske du har eget kapital att använda eller kan låna. En annan lösning är att ta in kapital från investerare som investerar i ditt bolag. Investeraren går in med sitt eget kapital för att hjälpa ett företag att växa – genom att använda detta kapital för att finansiera en satsning genom att utveckla en ny produkt eller tjänst eller lansera i en ny marknad till exempel. Detta gör investeraren med avsikten att få avkastning på det kapital som han eller hon investerar i företaget.

Investerarens drivkraft

Du behöver först och främst förstå investerarens drivkraft och vilken nivå investeraren vill vara aktiv i ditt företag. Detta kan vara av flera olika arter:

 • Drivkraften kan vara visionär karaktär och det är inte primärt fokus på att tjäna pengar eller få en hög avkastning. I stället är det att man vill helt enkelt bidra till det stora, en bättre värld, samhälle, miljö eller hjälpa andra entreprenörer för man har själv fått hjälp en gång och vet hur värdefullt det kan vara.
 • Det kan vara en investerare som vill tjäna pengar men även ha möjligheten att vara aktiv och bidra till din verksamhet.
 • Det kan också vare en investerare som har fokus på få en hög avkastning, men vill vara informerade snarare än vara aktiva i verksamheten, och men kan ändå föredra en plats i styrelsen.
 • Den fjärde formen är en investera som vill ha hög avkastning, men vill inte vara aktiv i verksamheten alls.

Vad tittar investeraren efter i olika faser av ditt företags tillväxtresa?

Ditt behov av kapital kan inträffa vid speciella tillfällen beroende på var du befinner dig i din tillväxtresa, men för investerare kan de vilja gå in i olika tillfällen i bolag. Det är framförallt:

Tidigt – i början, (uppstarts- och såddfinansiering) för att tjäna mer pengar från start, men följer kanske inte med hela vägen. 

Efter att verifiering av er produkt/tjänst skett – ni har nu fått någon typ av ”bevis” på att det finns ett behov av er produkt/tjänst i form a en betalande kund. Kunden uppfattar att produkten/tjänsten tillför något intressant eller rent av viktigt.

Uppskalningsfasen – detta är efter att ert bolag har fått flera kunder och affärsidéen är validerad och ni behöver kapital för att skala upp er verksamhet och snabbt öka takten för att nå målet innan någon konkurrent tar er position.

Vad en investerare tittar på i uppstartsfasen

För investerare är det riskabelt att gå in företaget vid det här läget då det är så tidigt, och det är viktigt för er att förklara vad som gör ert erbjudande unikt och förklara hur ni kommer minimera risken för investeraren.

Vad en investerare tittar på efter verifieringsfasen

Investeraren ställer nu högre krav på entreprenören och teamets möjligheter att göra något av den verifiering man skapat. Byggandet av ett företag har startats med de krav som följer på det.

Vad en investerare tittar på i uppskalningsfasen

Investeraren ställer nu krav på att företagets alla funktioner är på plats eller att förståelsen finns vad som behöver göras och vad som behöver kompletteras för att skala upp verksamheten.

Vad en investerare vill veta

Som nämnt tidigare skiljer sig detta lite beroende på var ditt företag är i sin tillväxtresa dock finns det några punkter som är generella som investerare alltid tittar efter när de bedömer potentiella företag att investera i och det är:

 • Finns det en efterfråga på produkten eller tjänsten?
  • Kan vara undersökningar, personer som har anmält sitt intresse att köpa produkten när den finns eller betalade kunder om produkten är lanserad. Detta för att försäkra investeraren att det finns en efterfråga för produkten/tjänsten.
 • Är det en skalbar tjänst eller produkt?
  • Det vill säga kan kundbasen utökas snabbt eller kan man sälja fler produkter/tjänster till samma kundbas utan nya stora investeringar? Detta för att försäkra investeraren att det tillväxttakten kan vara snabb och investeraren kan få en stor vinst på sin investering.
 • Finns det tillväxtmöjligheter?
  • Detta är sammankopplat med skalbarheten i företaget, huruvida det finns möjligheter för företaget att växa snabbt genom en snabbt ökad efterfrågan.
 • Finns det en global eller internationell tillväxtpotential?
  • Då investeraren vill få maximal vinst är det intressant att ha en produkt/tjänst som kan riktas till en stor kundbas och därför är det intressant för investeraren att se om det finns möjlighet för er att lansera internationellt.
 • Har ert företag en unik fördel av något slag?
  • Har er tjänst/produkt som ingen konkurrent har och som gör att ni är ensamma att lösa kundens behov genom er fördel? Har ni patent som gör det svårt för konkurrenter att kopiera er lösning?
 • Finns det ett team med flera personer på plats?
  • Investeraren vill vara trygg i sin investering – och ett företag med flera individer är mindre riskabelt att investera i än ett företag som består endast av en person, ifall personen vill fokusera på något annat eller drabbas av en olycka t.ex. Därför är det ofta ett krav att ett företag består av minst tre personer och att det finns ett aktieägaravtal där det tydligt framgår vad som sker om en av personerna vill lämna företaget. En vanlig lösning är resterande investerare kan köpa ut personen som vill lämna företaget för en från början specificerad summa per aktie.
 • Är teamet som finns tillräckligt uthålliga?
  • För investeraren är det viktigt att veta och förstå att teamet som arbetar för företaget har möjlighet att göra det under den tid det krävs för att få företaget att lyfta. En investerare vill inte göra en investering i ett företag där ingen i teamet ej har privatekonomin att kunna fokusera på företaget tillräckligt länge.
 • Hur fungerar investeraren med teamet?
  • Personkemin mellan investeraren och er i företaget är viktig, då investeraren vill känna att hen fungerar och kan kommunicera med er i företaget på ett bra sätt. Vidare är det ofta viktigt för investeraren att teamet är coachbara och kan lyssna på investeraren när hen kommer med inspel till dem.
 • Finns de nödvändiga nätverken och delarna organisationen på plats?
  • Detta skiljer sig lite hur långt man är med företaget, men det är önskvärt från investeraren att företaget har en organisationsstruktur på plats för att leverera tjänsten och de som har nyckelpositioner i organisationen finns på plats. Detta validerar att företaget kan leverera och det visar också mot investeraren vad eller vilka hen investera i.
 • Är ekonomin under kontroll för företaget och kan de att planera framåt?
  • En investerare vill att företaget är strukturerat och har kontroll över sin ekonomi, då investeraren vill undvika ovälkomna överraskningar kring företagets ekonomi. Utan detta på plats är det inte riktigt intressant för en investerare att gå in med kapital i ett företag för att hjälpa ett företag att växa, om det inte har kontroll över sin nuvarande situation.
 • Finns det en budget för de kommande tre åren?
  • En budget för de kommande tre åren visar investeraren att företaget har tänkt och gjort planer som sträcker sig över den kommande framtiden och att man har ambition att förverkliga planen samt har förståelse för vad som krävs för att uppnå målen. En budget för de kommande tre åren visar också framdriften i företaget, det vill säga att det finns en ambition fortsätta utveckla företaget och vad den eventuella investeringen ska användas till.
 • Är det en tydlig och klar pitch?
  • Är det enkelt att förstå vad företaget gör/erbjuder och varför denna lösning är bättre än befintliga alternativ. En investerare möts av flera olika företag som vill ha en investering – och av respekt för investerarens tid är det en stor fördel att vara väldigt tydlig i själva pitchen mot investeraren.
 • Finns det en klar exitmöjlighet för investeraren?
  • Investeraren vill veta hur en exitmöjlighet för sitt engagemang kan se ut. Hur och när kan investeraren bli lämna företaget med avkastning från sin investering.

Vad hindrar en investerare att investerar i ett företag?

Detta är olika typer av hinder som får en investerare att investera i ett företag eller en affärsidé. Därför innan man träffar en investerare bör man se över sin verksamhet och säkra att inte de här barriärerna som kan stoppa eventuella investerare att investera i er förekommer:

 • Har företaget en orealistisk affärsplan
  • Förutsätter man i affärsplanen att växa extremt snabbt utan någon form av marknadsföring till exempel.
 • Är värderingen av företaget felaktig – och då för hög
  • Har man värderat företaget baserat på egen uppfattning och inte ett marknadsvärde.
 • Dålig möjlighet till IPR (IPR förkortning för immaterialrätt- Intellectual Property Rights)
  • Detta innebär att saknas möjlighet att skydda produkten/tjänsten med patent, varumärkesskydd etc då produkten är generisk och möjlig för andra att kopiera.
 • Avsaknad av en affärsmodell
  • Det finns ingen klar bild över hur inkomsterna kommer genereras. Vem är det som ska betala för produkten/tjänsten eller när lönsamheten är förväntad att nås.
 • Investeringen går till felaktiga saker
  • Investeraren vill att investeringen ger största möjliga effekt – att investeringen används för att färdigställa en produkt, eller nå en ny marknad t.ex. men om investeringen endast går lön för entreprenören t.ex. är det ofta en barriär.
 • Team & management
  • Investeraren investerar inte bara i en affärsidé utan även teamet som står bakom idéen – därför är det viktigt för investeraren att teamet är kompentent och villiga att lyckas.
 • Inte möjliga att coacha
  • Det kan vara en barriär för investerare att gå in med eget kapital i ett företag om entreprenören uppfattas som svår att ha göra med eller icke mottaglig för feedback.
 • Entreprenören själv inte tar egen risk
  • Om en entreprenör inte själv har investerat i sitt företag är det en barriär för investerare då det kan uppfattas som entreprenören inte tror på affärsidéen själv.

Vad händer sedan? – Det är då jobbet börjar för entreprenören!

Innan investeringen genomförs önskar investeraren göra en företagsbesiktning, en så kallad Due Diligence (DD).Omfattningen av en DD är beroende på hur stor investeringen är och hur erfaren investeraren är.

Exempel på områden som investeraren vill ha belyst, dvs kontrollerat att fakta stämmer mot lämnade uppgifter i pitchen och från förhandlingar är;

 • Det finansiella. Genomgång av resultat- och balansräkning samt kassaflödet.
 • Det juridiska. Vem äger vad gällande patent, nyttjanderättigheter, bolagsstruktur, tvister, kund- och leverantörsavtal etc.
 • Det skattemässiga. Genomgång av skattemässiga situationen. Har moms, skatter, avgifter betalats i tid. Internprissättning etc.
 • Det kommersiella. Genomlysning av marknadspotentialen, konkurrenter, skalbarhet etc.
 • Det tekniska. Genomlysning av tekniska funktioner och tillgångar. Koder, produktionssätt etc.

Resultatet av DD-processen kommer att utgöra underlag för investerarens slutgiltiga bedömning av investeringen, och till vilken värdering investeringen erbjuds entreprenören.