Inkubator, SISP, Vinnova, science park – vi reder ut begreppen

Inkubator, SISP, Vinnova, science park – vi reder ut begreppen

Företagsfabriken är en inkubator. Men vad betyder egentligen det? Och vad är egentligen en science park, vad är Vinnova och vad står fortkortningen SISP för? Lugn. Vi reder ut i nyordsdjungeln.

Inkubator

Om du slår upp ordet inkubator i Svenska Akademiens ordlista får du följande betydelse: kuvös; bildl. gynnsam miljö t.ex. för före­tag att växa i.

Ja, en inkubator i det här sammanhanget kan faktiskt kallas för en företagskuvös. Inkubatorer erbjuder människor med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag. De finns över hela landet, men trots det är kunskapen om det värde som inkubatorerna skapar för samhället låg. Inkubatorerna ökar tillväxten av nya kunskapsintensiva företag och stimulerar näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt. Den främsta uppgiften är att erbjuda skräddarsydd affärsutveckling i syfte att gå från idé till marknadsetablerat företag, snabbt och med lägre risk än om entreprenören hade gjort samma resa utan inkubatorstödet.

Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Science Park

Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

SISP

SISP är en förkortning för Swedish Incubators & Science Parks och är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 61 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi gör det möjligt för organisationer att lösa utmaningar tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad.

Som Sveriges innovationsmyndighet styrs vår verksamhet av regeringens instruktion. Vårt arbete utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030.  Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

Vinnova har drygt 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv. 

Källor: saol.se, boras-ink.se, sisp.se, vinnova.se